Giá từ 5,000,000.0 đến 100,000,000,000.0
Phạm vị diện tích từ 30 m2 đến 5,000 m2
Các tính năng khác
Giá từ 5,000,000.0 đến 100,000,000,000.0
Phạm vị diện tích từ 30 m2 đến 5,000 m2
Các tính năng khác

So sánh